Σκοπός

Σκοπός του Ψυχιατρικών Υπηρεσιών του Ψυχιατρικού Τομέα του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης (Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ.) είναι η παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας πρόληψης και περίθαλψης, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της γενικότερης πολιτικής στον τομέα της Ψυχικής Υγείας, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότεροι στόχοι και αρχές λειτουργίας του Ψ.Τ. αποτελούν η τομεοποίηση, η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα, η πρόληψη, η διάγνωση, η θεραπεία, η περίθαλψη καθώς και η ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές, διαταραχές συμπεριφοράς ή / και κατάχρησης ουσιών, η αποφυγή του ιδρυματισμού, το συνεχές της φροντίδας, η διασφάλιση της ποιότητας, η ανταπόκριση στις ανάγκες του πληθυσμού, όπως και η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών, καθώς και η καταπολέμηση του στίγματος της ψυχικής αρρώστιας.

Οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Ψ.Τ. συντονίζονται αποτελεσματικά, ώστε να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των πολιτών ολοκληρωμένα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οργανωμένες κατά τρόπο, ώστε να είναι προσιτές σε όλους όσους τις έχουν ανάγκη.

Ο συντονισμός των Μονάδων αφορά αυτές που λειτουργούν εντός του Ψ.Τ.,όπως και μεταξύ των Μονάδων του Ψ.Τ. και της κοινότητας, ιδιαίτερα εκείνων των υπηρεσιών που στον ένα ή τον άλλο βαθμό έχουν σχέση με την ψυχική υγεία (εκπαίδευση, απασχόληση, πρόνοια, κ.λ.π.).

Η επίτευξη των στόχων λειτουργίας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Ψ.Τ.,σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, καθώς και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αφορά επιπλέον σε σύνδεση της ψυχιατρικής φροντίδας με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των πολιτών, τη συμμετοχή της κοινότητας, των οικογενειών και των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τη ανάπτυξη του εθελοντισμού, την προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων, την ενίσχυση της έρευνας, την εφαρμογή προγραμμάτων διαρκούς εκπαίδευσης γιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας, την υποστήριξη των οικογενειών, καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση.

Η περιοχή ευθύνης του Ψ.Τ. του Γ.Ν.Κ. παραμένει αυτή του τέως Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Πέτρας Ολύμπου (τ. Ψ.Ν.Π.Ο.) που λειτουργούσε ως Ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, στο πλαίσιο της τομεοποίησης της χώρας: οι τέσσερις Νομοί της Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας),καθώς και ο Νομός Πιερίας.

Καιρός

© Copyright 2017. Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης - Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής.